Barack Obama: On Net Neutrality

http://youtube.com/v/g-mW1qccn8k

open internet free information – Obama WORLD

INTERNET NETWORK NEUTRAILITY